Zofijówka

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej w Toruniu

ul. Bydgoska 26/1

rok założenia 2007

REJESTRACJA: 798 663 992

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

Psychoterapia psychodynamiczna to poparta szeregiem badań metoda leczenia zaburzeń psychicznych.  Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać praktycznie wszyscy, którzy potrzebują leczenia metodami psychologicznymi. Dzięki stosowanym technikom ekspresywnym i podtrzymującym zakres leczenia obejmuje bardzo szerokie spektrum psychopatologii, uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-10, DSM-V). Metoda ta wykazuje także wysoką skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Skuteczność psychoterapii jest potwierdzona oraz weryfikowana wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty – Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine), które potwierdziły usunięcie lub znaczną redukcję objawów oraz zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego.

Konsultacje

konsultacje-doroslych-torun

Konsultacje dorosłych

Konsultacje mają na celu zapoznanie terapeuty z problematyką pacjenta. Podczas pierwszych kilku sesji, terapeuta określa zakres problemów, oczekiwania i cele osoby zgłaszającej się na terapię, które służą wstępnemu określeniu diagnozy i kierunku pracy. Po zakończeniu sesji konsultacyjnych (3-5 spotkań) terapeuta dokonuje kwalifikacji do określonego rodzaju terapii i wraz z pacjentem ustala kontrakt terapeutyczny określający realne cele do zrealizowania podczas psychoterapii. Kontrakt zawiera również ścisłe zasady i zakres zobowiązań terapeuty i pacjenta niezbędne do rozpoczęcia procesu terapeutycznego.

Więcej >
konsultacje-mlodziezy-torun

Konsultacje młodzieży

W spotkaniu udział bierze nastolatek wraz z rodzicami. Przyglądamy się wówczas ogólnej sytuacji dziecka oraz rodziny, analizujemy objawy i trudności dziecka oraz dokonujemy rozpoznania oczekiwań. Celem konsultacji indywidualnych nastolatka jest pogłębienie rozumienia jego problematyki, postawienie wstępnej diagnozy oraz kwalifikacja do psychoterapii. Najczęściej jest to cykl od trzech do pięciu spotkań.

Więcej >
konsultacje-dla-rodzicow-torun

Konsultacje dla rodziców

To propozycja dla rodziców, którzy borykają się z trudnościami wychowawczymi oraz dostrzegają niepokojące zmiany w zachowaniu i funkcjonowaniu ich dziecka. Konsultacje ze specjalista mogą dać nowe spojrzenie na to, co dzieje się z dzieckiem a rozeznając zgłaszaną problematykę pomoże w dobraniu odpowiednich metod i sposobów pomocy.

Więcej >
konsultacje-dla-par-torun

Konsultacje dla par

Sesje konsultacyjne dla par odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Podczas pierwszych (3 do 5) konsultacji określamy wspólnie zakres problematyki i potrzeb partnerów oraz możliwości wzajemnego ich realizowania. Po kilku sesjach konsultacyjnych, terapeuci przedstawiają rozumienie opisywanych problemów w odniesieniu do funkcjonowania indywidualnego i pary, omawiamy cele, zakres oraz możliwości pracy terapeutycznej. Na tym etapie odbywa się kwalifikacja do terapii par. W przypadku silnego konfliktu między partnerami, stanu pobudzenia, agresji lub gdy nie jest możliwe prowadzenie terapii w takiej formule, po sesjach konsultacyjnych proponujemy inną, bardziej dostosowaną formę pomocy.

Więcej >

Psychoterapia psychodynamiczna

psychoterapia-doroslych-torun

Psychoterapia dorosłych

Ten rodzaj terapii umożliwia zrozumienie nieświadomych mechanizmów psychologicznych kierujących zachowaniem pacjenta, a następnie wprowadzenie zmian w codziennym funkcjonowaniu. Psychoterapia psychodynamiczna uwzględnia w rozumieniu człowieka nieświadomość i wpływ doświadczeń z całego życia na jego obecne funkcjonowanie.

Więcej >
psychoterapia-mlodziezy-torun

Psychoterapia młodzieży

Najczęściej dotyczy ona trudności w radzeniu sobie z zadaniami okresu dojrzewania oraz dotyczy nieprawidłowo rozwijającej się osobowości. Psychoterapia młodzieży to proces poprzedzony konsultacjami, mającymi na celu zrozumienie problematyki pacjenta. W zależności od problematyki pacjenta, psychoterapia jest procesem wspierania rozwoju lub polega na wprowadzaniu korekt w rozwoju osobowości.

Więcej >
terapia-par-torun

Terapia par

Prowadzimy dostosowaną dla par formę terapii psychodynamicznej, prowadzoną przez dwóch terapeutów. W spotkaniach, odbywających się zazwyczaj raz w tygodniu uczestniczą pary, małżeństwa lub członkowie rodziny.
Terapia skierowana do osób zainteresowanych zmianą funkcjonowania w relacji małżeńskiej/partnerskiej, poprawą wzajemnej satysfakcji oraz komunikacji.

Więcej >

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii jest stanowiskiem teoretyczno-terapeutycznym, opierającym się na następujących założeniach:

  1. Rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Psychoterapeuci psychodynamiczni dokonują arbitralnego wyboru poglądu, zgodnie z którym nie sposób jest skonceptualizować zdrowie i patologię człowieka bez refleksji na temat nieświadomości.
  2. Nie jest możliwe określenie ideału, wzorca psychoterapii – wybór strategii terapeutycznej jest wtórny do diagnozy psychodynamicznej, (zasada maksymalnej indywidualizacji procesu terapii).
  3. Diagnoza psychodynamiczna jest ciągła, ma charakter heurystyczny – jest formowana wspólnie z pacjentem, przez cały okres procesu terapeutycznego.
  4. Objaw jest fenomenem wieloprzyczynowym; może wynikać z intrapsychicznych konfliktów, deficytów rozwojowych i defektów organicznych.
  5. Terapeuci psychodynamiczni arbitralnie rozstrzygają o przyjęciu, zarówno w rozumieniu procesu terapeutycznego jak i dla rozumienia uczestników tego procesu, podwójnego porządku poznania: realnego i symbolicznego (paradoks Eubulidesa). W wyniku tego rozstrzygnięcia psychoterapia psychodynamiczna asymiluje psychoanalityczne pojęcia oporu, przeniesienia, przeciwprzeniesienia, w ich klasycznym rozumieniu.
  6. Psychoterapia psychodynamiczna jest systemem otwartym i dynamicznym, ciągle syntetyzując pojawiające się nowe osiągnięcia psychoanalizy i psychiatrii.

Metody i techniki terapii psychodynamicznej

Terapia psychodynamiczna jest terapią z grupy „talking cure”, czyli jej podstawowym narzędziem jest rozmowa. Rozumienie pacjenta jest pierwotne w stosunku do interwencji terapeutycznej, mającej charakter wypowiedzi terapeuty lub też wyrażającej się rezygnacją z aktywności w danym momencie. W zakres form terapii psychodynamicznej wchodzą zarówno terapia ekspresywna (klaryfikacja, konfrontacja, interpretacja) jak i, na drugim biegunie, terapia wspierajaca (poradnictwo, wyrażanie sądów o rzeczywistości, edukacja). Pośrednią formą jest psychodynamiczna terapia krótkoterminowa, z terapeutą funkcjonującym aktywnie.

Dla kogo terapia, w jakich problemach jest skuteczna?

Podejście psychodynamiczne w psychoterapii daje możliwość objęcia jej procedurami praktycznie pełną populację pacjentów, aczkolwiek jest szczególnie efektywna w tych zaburzeniach, do których likwidacji nieodzowna jest zmiana w zakresie wewnętrznych, nieświadomych obrazów obiektów i intrapsychicznych relacji. Jej skuteczność jest znacznie mniejsza, gdy konieczna jest zmiana nawyków behawioralnych pacjenta.

 

Opracował J.Kitrasiewicz, na pdst. wykładów P. Drozdowskiego

Praca naszego Ośrodka odbywa się pod stałą superwizją prowadzoną przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.